Lektury szkolne

Kategoria: Dla ucznia

Lektury dla klasy IV:

1.Jan Brzechwa - "Akademia Pana Kleksa";
2.Janusz Christa - "Kajko i Kokosz. Szkoła latania";
3.Rene Goscinny Jean-Jacques Sempe - "Mikołajek" (wybór opowiadań);
4.Andrzej Maleszka - "Magiczne drzewo".

 

Lektury dla klasy VII:

1. Antoine de Saint Exupery - "Mały Książę";
2. Juliusz Słowacki - "Balladyna";
3. Henryk Sienkiewicz - "Latarnik";
4. Charles Dickens - "Opowieść wigilijna";
5. Aleksander Fredro"Zemsta";
6. Adam Mickiewicz - "Dziady" cz. II

Dla ósmoklasistów

Kategoria: Dla ucznia

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej, w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbywa się w maju:

1. język polski - 24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 900

2. matematyka - 25 maja 2022 r. (środa) godz. 900

3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 900 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ 

Termin dodatkowy: 

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Więcej informacji pod linkiem

 

Dla trzecioklasistów

Kategoria: Dla ucznia

Egzamin Gimnazjalny 2019

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
☞ humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
☞ matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i zakresu ‎matematyki,
☞ z języka obcego nowożytnego.‎
Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

HARMONOGRAM:
Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego: 

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) 
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) 
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00 

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w kwietniu:

•część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r.
•część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.
•język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019r.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zadania na egzaminie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą.
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych, znajdują się również zadania otwarte. ‎

Wyniki i zaświadczenia:
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. 

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

Zapoznaj się:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (link)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (link)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku (link)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 (link)

Testy egzaminacyjne z ubiegłych lat (link)Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Strona elektronicznego naboru: www.siedlce.edu.com.pl/kandydat

 
Lista szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach:

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Rodziny w Siedlcach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. St.Staszica

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Kopernika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. K. Wielkiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. J. BemaKoła zainteresowań

Kategoria: Dla ucznia
 Zajęcia  pozalekcyjne  Prowadzący
Koło teatralne

Magdalena Wróblewska-Pliszka
Ewa Woźnica

Koła językowe

Język angielski:
Jadwiga Jasińska
Liliana Kiryluk
Język niemiecki:
Joanna Całka
Magdalena Wojewódzka

Koło historyczne Michał Śmietanko
Koło matematyczne

Jolanta Bagłaj
Karolina Borowska - Stańczuk
Maciej Mazurek

Koło fizyczne Agata Stelęgowska-Czapska
Koło chemiczne Elżbieta Zboina
Koło turystyczno- krajoznawcze Elżbieta Stefańczyk
Koło ekologiczne Barbara Jezierska
Koło taneczne Katarzyna Polkowska
SKS Agnieszka Pałgan
Roman Ignaciuk
Ryszard Kalaciński

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023


Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Rozporządzenie MEN z dn. 7 lipca 2014 roku
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie wszystkich klas kupują jedynie podręcznik do religii.

Klasy pierwsze

przedmiot podręcznik
edukacja
wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele. wyd. WSiP
język
angielski

Carol Read, Ana Soberon, „Bugs Team 1” Macmillan Polska Sp. z o.o. ;

religia

"Poznaję Boży świat" Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

 

 Klasy drugie

przedmiot podręcznik
edukacja
wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele. wyd. WSiP
język
angielski
Carol Read, Ana Soberon, „Bugs Team 2” Macmillan Polska Sp. z o.o.
religia Tytuł: „Odkrywam królestwo Boże” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Program: „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

 

Klasy trzecie

przedmiot podręcznik
edukacja
wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele. wyd. WSiP
język
angielski
Carol Read, Ana Soberon, „Bugs Team 3” Macmillan Polska Sp. z o.o.
religia „Poznaję Jezusa”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń - ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Wyd. Jedność

 

Klasy czwarte 

przedmiot

podręcznik

j. polski

A. Klimowicz M. Derlukiewicz - Nowe słowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa Era

j. angielski

Nick Beare, „BRAINY”. Klasa 4, Macmillan Polska Sp. z o.o.

historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś klasa IV, Nowa Era

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej GWO sp. z o.o.

przyroda

Tajemnice przyrody IV - M. Marko-Worłowska, F. Szlajer, J. Stawarz, Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej, Nowa Era.

plastyka

Plastyka 4. Podręcznik - ST. K. Stopczyk, B. Neubart, Szkoła podstawowa. Klasa 4 WSiP

muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik; WSiP

informatyka Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV; Migra Sp. z o.o
technika Bądź bezpieczny na drodze. Technika. Karta rowerowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6. Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz WSiP

religia

Miejsce pełne BOGActw, wyd. Jedność.

 

Klasy piąte

 przedmiot  podręcznik
język
polski
Nowe słowa na start - A. Klimowicz, M. Derlukiewicz. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piatej szkoły podsatwowej. Nowa Era.
historia Wczoraj i dziś - G. Wojciechowski. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era 
język
angielski
Nick Beare, „BRAINY”. Klasa 5, Macmillan Polska Sp. z o.o. + zeszyt ćwiczeń
matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej GWO sp. z o.o.
biologia Puls życia - M. Sęktas, J. Stawarz. Podręcznik do biologii dla klasy piatej szkoły podstawowej. Nowa Era
geografia Planeta Nowa - F. Szlajfer, Z. Zaniewicz. T. Rachwał, R. Malarz. Podręcznik do geografii dla klasy piatej szkoły podstawowej. Nowa Era
plastyka Plastyka 5 - St. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus-Borkowska. Podręcznik dla klasy piatej szkoły podstawowej. WSiP
muzyka Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik; WSiP
informatyka Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V; Migra Sp. z o.o
technika Bądź bezpieczny na drodze. Technika  Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 5-6. Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz WSiP
religia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej, wyd. Jedność - Kielce, K. Mielnicki, E. Kondrak;

 


Klasy szóste

przedmiot  podręcznik
język
polski
Nowe słowa na start - Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podsatwowej. J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz,  Nowa Era.
historia Wczoraj i dziś - J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak - Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era.
język
angielski
P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, - „BRAINY”. Klasa 6, Macmillan Polska Sp. z o.o.
matematyka Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej - praca zbiorowa, GWO sp. z o.o.
biologia Puls życia - Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  M. Jefimow, Nowa Era
geografia Planeta Nowa - Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. R. Malarz, M. Szubert, Nowa Era
plastyka Plastyka 6 - St. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus-Borkowska. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. WSiP
muzyka Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik; WSiP
informatyka Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI; Migra Sp. z o.o
technika Bądź bezpieczny na drodze. Technika  Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 5-6. Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz WSiP
religia „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Program: „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

 

Klasy siódme

przedmiot

podręcznik

j. polski

J. Kościerzyńska, M.Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz - Nowe słowa na start. Podręcznik do j. polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era

j. angielski

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris - Brainy 7, Klasa 7  Macmillan Polska Sp. z o.o.

j. niemiecki

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak - Kompass Team 1 Wydawnictwo PWN

historia

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak - Wczoraj i dziś- podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era

matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka
Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej GWO sp. z o.o.

fizyka

Grazyna Francuz-Ornat,Teresa Kulawik i Maria Nowotny-Różańska - Spotkania z fizyką 7, Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era

chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin - Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń Nowa Era

geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Planeta Nowa. Nowa Era

biologia

Małgorzata Jefimow - Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej, Nowa Era

plastyka

Plastyka 7. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 WSiP

muzyka Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. WSiP
informatyka Grażyna Koba - Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII. Migra Sp. z o.o.

religia

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro” - podręcznik+zeszyt ćwiczeń - ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Wyd. Jedność

 

Klasy ósme

przedmiot

podręcznik

j. polski

J. Kościerzyńska, M.Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz - Nowe słowa na start. Podręcznik do j. polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era

j. angielski

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris - Brainy 8 Macmillan Polska Sp. z o.o.

j. niemiecki

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak - Kompass Team 2 Wydawnictwo PWN

historia

Wczoraj i dziś - R. Śniegocki, A. Zielińska. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era

wos

Dziś i jutro - I. Janicka, A. Janicki A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Nowa Era 

matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka 
Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej GWO sp. z o.o.

fizyka

Grazyna Francuz-Ornat,Teresa Kulawik i Maria Nowotny-Różańska - Spotkania z fizyką 8, Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szołu podstawowej. Nowa Era

chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin - Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń Nowa Era

geografia

Planeta Nowa - T. Rachwał, D. Szczypiński. Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

biologia

Puls życia - B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era

informatyka

Grażyna Koba - Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Migra Sp. z o.o.

EdB Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik - Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

 

 

 

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo