Stołówka

Kategoria: Dla rodzica

stolowk.jpg
Przed dokonaniem zapłaty za obiady, proszę w aplikacji stołówkowej sprawdzić kwotę do zapłaty lub uzgodnić ją z intendentem tel. 25 794-33-11

Z dniem 1 listopada nastapiła zmiana cen za obiady. (zarządzenie).

Koszt obiadów

Odpłatność za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ 2023 r. wynosi: 15 x 5,50 zł = 82,50 zł
Wpłaty, która jest jednocześnie deklaracją obiadową, należy dokonać przelewem na konto banku ING Bank Śląski o numerze:

15 1050 1953 1000 0023 5335 9678

Bardzo prosimy o wpłaty w terminie od 22.11.2023 r. do 29.11.2023 r.
Liczy się data wpływu na konto szkoły. Na dowodzie wpłaty należy podać:
- imię i nazwisko dziecka,
- klasę, do której uczęszcza,
- miesiąc, za który jest dokonywana wpłata,
- który dzień jest odliczany (np. bez 16,17 lub od 5).

Przypominam, że odliczenie kwoty za nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu należy do obowiązków Rodzica/ Opiekuna prawnego (stawka żywieniowa wynosi obecnie 5,50 za 1 dzień).  Prosimy o korzystanie z aplikacji „Stołówka”.

Kontakt pod nr tel. 25 794-33-11.

Alergeny występujące w posiłkach:

1. Zboża zawierające gluten
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
Wykaz składników oferowanych potraw z zaznaczeniem substancji alergicznych znajduje się u intendenta.
Informujemy, że wpłaty za obiady, które wpłyną po terminie będą zwracane na konto wpłacającego, a uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu. Liczy się data wpływu na konto szkoły.

 Na dowodzie wpłaty należy podać:
- imię i nazwisko dziecka,
- klasę, do której uczęszcza,
- miesiąc, za który jest dokonywana wpłata,
- który dzień jest odliczany.
Jednocześnie przypominam, że odliczenie kwoty za nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu należy do obowiązków Rodzica/ Opiekuna prawnego (stawka żywieniowa wynosi 5,50 za dzień).
Zapisy na obiady:
Wpłaty na obiady można dokonywać również bezpośrednio na konto szkoły z zachowaniem terminów wpłat
z podaniem na przelewie:
- imienia i nazwiska dziecka,
- klasy do której uczęszcza
- miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

Przed dokonaniem przelewu, rodzic powinien ustalić telefonicznie (tel. 794-33-11) bądź osobiście ilość odpisów, jeżeli w poprzednim miesiącu zgłaszane były nieobecności dziecka na obiadach.


Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEDLCACH

1. Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do końca każdego miesiąca za miesiąc następny (wyjątek stanowi m-c wrzesień i styczeń - terminy ustalane oddzielnie).

2. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice dokonali terminowej wpłaty za obiady.

3. Płatność za obiady dokonuje się tylko przez indywidualny przelew bankowy. Numer konta udostępniony jest na stronie internetowej szkoły.

4. W przypadku nie dokonania wpłaty zgodnie z p. 1, od 1-go dnia danego miesiąca dziecko nie otrzyma obiadu. Wszelkie wpływy za obiady po terminie, zostaną odesłane na konto, z którego dokonany był przelew.

5. W przypadku nieobecności w szkole albo rezygnacji z posiłku w danym dniu nieobecność zgłaszana jest do intendenta lub sekretariatu szkoły najpóźniej do godz. 1500  dnia poprzedzającego nieobecność (nr. tel. 25-794-33-11). Obowiązek zgłaszania nieobecności oraz odliczenie kwoty odpisu należy do płacącego za obiady.

6. Obiady nieodwołane traktowane są jako zjedzone.

7. Obiady odwołane są rozliczane w następnym miesiącu.

8. Jeśli planowana jest rezygnacja z obiadów, należy zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

9. W przypadku nieobecności klasy w szkole, obiady odwołuje organizator, opiekun grupy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (minimum 3 dni).

10. Nie ma możliwości pobierania obiadów na "wynos" oraz wykupowania obiadów jednodaniowych.

11. Ze względu na obostrzenia godziny wydawania obiadów dla poszczególnych klas są ustalane w zależności od planu lekcji na dany dzień.

12. W przypadku korzystania przez ucznia z pomocy w formie posiłku, udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", do wnoszenia, rozliczania i zwrotu opłat za posiłki stosuje się uregulowania dotyczące przyznawania i rozliczania pomocy w formie posiłku udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

podstawa prawna:
Uchwała nr LXI/877/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r.

 

 

Mecenasi 110-lecia szkoły

Pec BANK SPOL tasta Nadlesnictwo Abapest AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Gastrochef
Grzeskowicz Granit Wojewodzki        

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo