Statut UKS Dwójka

Kategoria: Klub

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "DWÓJKA" SIEDLCE
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", zwany dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, innych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Siedlce.
 2. Siedzibą Klubu jest Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2.

§ 3

W rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o Kulturze Fizycznej Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnopolskich związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel zadania i środki działania
§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i własne Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji profilaktycznych, zdrowotnych, integracyjnych i rehabilitacji.
 6. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 8. Uczestniczenie w różnych formach działalności statutowej na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa, kraju i zagranicy.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, związkami sportowymi, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siedlcach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, innych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - "Prawo o stowarzyszeniach",
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  • umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
 3. Działania na szkodę Klubu,
 4. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie Klubu,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większości głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 13 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązani Klubu,
  • ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klub.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termin: przy obecności co najmniej 12 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, Prezesa, zastępcy Prezesa, Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 12 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, zastępcy Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi, działającemu wspólnie z zastępcą Prezesa i Sekretarzem.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołań; się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności co najmniej 12 uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 13 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje-zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy.
  • wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  • składki członkowskie,
  • darowizny i zapisy,
  • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
  • dochody z majątku,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • inne wpływy.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, zastępcy Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrani Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji, oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Na podstawie art. 61 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 3 lipca 1984 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 34, póz. 181) stowarzyszenie pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" w Siedlcach wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pod numerem 157

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo